FIKIH FAKİH VE HİLEYİ ŞERİYYE

İbtalu’l Hiyel: Müellif, döneminde üç talâka yemin ve bundan çıkış yolu üzerinde cereyan eden bir tartışma üze- rine kaleme aldığı bu eserinde hem konuyla ilgili görüşlerini belirtmekte hem de fakihlerin hile-i şer‘iyye konusundaki müsamahakâr tutumunu eleştirmekte, bu arada fakihle- rin özelliklerinden ve taklit edilebilecek fakihlerde bulunması gereken vasıflardan da bahsetmektedir.